Hạ Tầng

Thi Công Các Tuyến Đường C4, C2, C3, N6, D7 KCN Thành Thành Công

  • Hạng mục:Thi công tuyến đường C4, C2, N6, D7, N7, C3, DB2 KCN Thành Thành Công
  • Chủ đầu tư:Công Ty CP KCN Thành Thành Công
  • Vị trí:KCN Thành Thành Công, Trảng Bàng, Tây Ninh
  • Giá trị hợp đồng:30,000,000,000 đồng